Ciljevi projekta

From SOFIA WIKI
Jump to: navigation, search

Pervazivno-adaptivne infrastrukture

Osnovni cilj projekta je razvoj adaptivne infrastrukture za implementaciju kontekstno-osetljivih inteligentnih sistema, koja će omogućiti pojavu sasvim nove generacije softverskih sistema, čije će mogućnosti, kako u pogledu stepena distribuiranosti, kooperativnosti, pouzdanosti i sigurnosti, tako i u funkcionalnom smislu, biti značajno poboljšane.

Funkcionalno poboljšanje se ogleda u pružanju inteligentne podrške korisnicima u izvršavanju određenih procesa ili pretraživanju i obradi velike količine podataka, semantičkom opisivanju konteksta, obradi ogromne količine informacija na prirodnom jeziku, koja je raspoloživa na web-u i u dokumentima u elektronskoj formi, detekciji važnih događaja na web-u i reagovanja na te događaje, ili u smislu uvažavanja psihofizičkog stanja korisnika, njegovih trenutnih potreba kao i stanja njegovog okruženja, čime se u velikoj meri prevazilaze mogućnosti postojećih softverskih sistema.

Cilj projekta je i razvoj intuitivnih interfejsa između čoveka i računara, kao i čoveka i ambijenta, te u jedinstvenom predstavljanju celokupnog kontekstualnog znanja (kognitivno, emotivno i fizičko stanje korisnika, stanje okoline, stanje relevantnih izvora na web-u i anotiranih i konvencionalnih, itd.), detekcije događaja (promene konteksta) i promptna (u realnom vremenu) reakcija na njega, i to na jedinstven način, bez obzira da li je reč o evolutivnosti na web-u, ili senzorski detektovanoj promeni stanja korisnika ili njegovog okruženja. Cilj je obezbediti reaktivnost, adaptivnost i skalabilnost sistema u realnom vremenu, bez intervencije razvojnog tima.

Predstavljanje i obrada semantičkog znanja

U oblasti predstavljanja i obrade semantičkog znanja, osnovni cilj je razvoj nove paradigme predstavljanja i obrade znanja, koja će omogućiti uključivanje većeg broja ne-eksperata u procese generisanja, čuvanja i obrade semantičkog znanja. Nova tehnika za predstavljanje semantičkog znanja će obezbediti automatsko prevođenje tekstova u strukturiranu formu i obrnuto, bez gubitka informacija, dok će odgovarajuća tehnika za obradu semantičkog znanja obezbediti automatsku interpretaciju predstavljenog znanja, razumevanje upita u prirodnom jeziku i pronalaženje potrebnih odgovora korišćenjem „znanja o svetu“. Ovo „znanje o svetu“ će biti predstavljeno korišćenjem iste tehnike za predstavljanje semantičkog znanja i sadržavaće uzorke i semantičke kategorije u formi primera u prirodnom jeziku, tako da će i ne-eksperti moći lako da ga definišu. Predložena tehnika ima osobinu, koju naš mozak inherentno poseduje, a to je da predstavlja domenski nezavisno znanje, ali i da omogući učenje iz konteksta. U stanju je da automatski izdvaja koncepte, semantičke strukture i relacije iz običnog teksta i da ih eksplicitno i jedinstveno predstavlja u strukturiranoj formi. Jedinstveno predstavljanje koncepta, semantičkih struktura i relacija omogućiće implementaciju samo-organizujućih semantičkih mreža, inteligentno kreiranje i upravljanje sadržajima, kao i deljenje i ponovno korišćenje predstavljenog znanja. Obrada semantičkog znanja će se oslanjati na novu tehniku predstavljanja znanja i biće korišćena da bi simulirala funkcionisanje (propagaciju signala) mreže i na taj način ostvarila novu, biološki-inspirasanu paradigmu u obradi informacija i predložila novi model kognitivnih sposobnosti čoveka (uključujući mentalni i jezički razvoj). Da bi se podržala interpretacija značenja predstavljenog znanja, predložena tehnika će koristiti „znanje o svetu“ izraženo u formi semantičkih kategorija i složenih uzoraka. Ova tehnika će omogućavati semantičko pretraživanje, nove načine kombinovanja pristupa baziranih na znanju i kognitivinih pristupa u razumevanju jezika, pronalaženju informacija, odgovaranju na pitanja, implementaciji novih korisničkih interfejsa baziranih na prirodnim jezicima, itd.

Monitoring događaja na web-u

U oblasti monitoringa događaja na web-u, cilj projekta je razvoj infrastrukture koja će omogućavati obradu složenih događaja na web-u. Da bi se to ostvarilo potrebno je integrisati okruženje za obradu upita složenih događaja i mehanizam za zaključivanje koji koristi reaktivna pravila. Ovaj prototip će poslužiti kao baza za razvoj nove generacije reaktivnih servisa na web-u, koji će biti automatski aktivirani kad se desi za njih relevantan događa, kao i nove vrste SCADA sistema, koji će moći da pruže kako standardnu funkcionalnost, tako i mogućnost obrade složenih događaja u upravljanju kompleksnim sistemima ili kriznim situacijama. S obzirom na aktuelnost predloženih tema istraživanja, posebna pažnja na projektu će biti posvećena diseminaciji rezultata, tako da domaći istraživači zainteresovani za ove oblasti mogu da pronađu sve relevantne informacije na jednom mestu. U okviru projekta će biti razvijen semantički web portal koji će sadržavati sve najvažnije rezultate projekta i biti ažuriran za sve vreme trajanja projekta, a koji će i sam koristiti tehnike razvijene u okviru projekta (tehnike predstavljanja i obrade znanja, reaktivna pravila, komunikacija u prirodnom jeziku, itd.). Pored toga će biti razvijen i odgovarajući sistem elektronskog učenja, koji će olakšati usvajanje znanja iz oblasti istraživanja na projektu. Sistem će biti deo semantičkog portala i omogućiće obuku korisnika u oblasti tehnika, metoda i rešenja iz domena istraživanja na ovom projektu.

Da bi proverili praktičnu primenljivost predloženih rešenja, u okviru projekta će biti razvijeno nekoliko konkretnih softverskih sistema u celosti baziranih na inovativnoj infrastrukturi koja je glavni rezultat projekta. Biće razvijen ontološki bazirani, adaptivni i skalabilni softverski sistem za upravljanje znanjem naučno-istraživačkih organizacija, kao i inteligentni, pervazivni i adaptivni softverski sistem za ekološki monitoring, procenu i upravljanje ekološkim rizicima, baziran na mreži senzora. Pored ova dva softverska sistema biće razvijen i prototip okruženja koji će omogućavati predstavljanje, pronalaženje i pozivanje semantičkih web servisa uz korišćenje novih tehnika za predstavljanje i obradu semantičkog znanja, kao i prototip adaptivne arhitekture za primenu u automobilskoj industriji, koji će nastati instancioniranjem generičke infrastrukture u specifičnim uslovima inteligentnog vozila, uzevši u obzir stanje okruženja, kao i emotivno i kognitivno stanje vozača.

Personal tools