TehnickaResenja

From SOFIA WIKI
Jump to: navigation, search

Contents

Tehnička rešenja realizovana u okviru projekta:

2019

1. Razvoj integrisanog optimizacionog algoritma za analizu uticaja fleksibilnosti potrošnje na optimalnu konfiguraciju hibridnih mikro-mreža Odluka NV

2. Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje energijom u inteligentnim zgradama Odluka NV

3. Specifikacija i razvoj sistema za popravku generalizacije u nepoznatim domaćinstvima u kontekstu problema neintruzivnog monitornga potrošnje električne energije Odluka NV

4. Predikcija performansi studenata u okviru OpenCourseWare platformi primenom “data-mining“ tehnika Odluka NV

5. Razvoj servisa za pomoć odlučivanju u procesnoj i prerađivačkoj industriji Odluka NV

6. Modul za zaštićenu razmenu osetljivih podataka krajnjih potrošača Odluka NV

7. Geografski informacioni sistem za višekriterujumsko praćenje i upravljanje krajnjim potrošačima Odluka NV

2018

1. Razvoj integrisanog softverskog sistema za više-kriterijumsko upravljanje hibridnim mikro-mrežama Odluka NV

2. Specifikacija i razvoj softverske komponente za analitiku potrošnje električne energije krajnjeg potrošača Odluka NV

3. Razvoj sistema za upravljanje kritičnim infrastrukturama u vanrednim situacijama zasnovan na paradigmi obrade kompleksnih događaja Odluka NV

4. Primena tehnike kolaborativnog filtriranja radi preporuke materijala za učenje u okviru OpenCourseWare platformi Odluka NV

5. Implementacija integrativne platforme zasnovane na servisno-orijentisanoj arhitekturi za poboljšanje interoperabilnosti sistema u okviru koncepta inteligentnih kuća Odluka NV

6. Razvoj generičkog modela za ocenu kvaliteta velikih količina povezanih podataka (Big Linked Data) Odluka NV

7. Razvoj arhitekture i implementacija softverskog servisa/alata za analizu kvaliteta velikih količina povezanih podataka Odluka NV

2017

1. Servisno-orijentisana arhitektura za integraciju i interoperabilnost sistema u okviru koncepta inteligentnih kuća Odluka NV

2. Primena Linked Open Data softverske aplikacije u ‘e-government’ i ‘emergency management‘ domenu Odluka NV

3. Razvoj inovativnih aplikativnih scenarija za povećanje energetske efikasnosti kroz angažovanje krajnjih potrošača Odluka NV

4. Metodologija razvoja Linked Data aplikacija pomoću SOFIA alata Odluka NV

5. Evaluacija efekata upravljanja potrošnjom na dugoročnu isplativost hibridnih mikro-mreža sa obnovljivim izvorima energije uz pomoć SOFIA platforme Odluka NV

6. Specifikacija kanonskog modela podataka za komunikaciju sistemskih komponenti u okviru koncepta inteligentnih kuća Odluka NV

2016

1. Kvalitativno unapređenje sistema za kontrolu i upravljanje energetskim resursima kompleksnih infrastruktura sa različitim izvorima energije Odluka NV

2. Unapređenja primenljivosti i funkcionalnosti komponente za prostorno-vremensku analizu Linked Data Odluka NV

3. LinkedData.rs Sadržaji za elektronsko učenje Odluka NV

4. Unapređena softverska komponenta za pozicioniranje u zatvorenom prostoru u vanrednim situacijama Odluka NV

5. Scenariji primene SOFIA sistema za izradu inovativnih proizvoda i usluga Odluka NV

6. Unapređenje replikabilnosti i skalabilnosti SOFIA sistema za upravljanje vanrednim situacijama Odluka NV

2015

1. Sistem za kontrolu i upravljanje na bazi softverskog modula za optimizaciju kompleksnih infrastruktura sa različitim izvorima energije Odluka NV

2. Specifikacija i arhitektura sistema za prikupljanje, razmenu i ažuriranje podataka nakon vanredne situacije, tokom faze spasavanja Odluka NV

3. Interfejs sistema za nadzor i kontrolu infrastrukture aerodroma prema softverskom modulu za optimizaciju proizvodnje i potrošnje energije Odluka NV

4. Specifikacija i arhitektura sistema za preciznu vremensku sinhronizaciju nakon vanredne situacije, tokom faze spasavanja Odluka NV

5. Softverska komponenta za praćenje i analizu lanca snabdevanja na mobilnim uređajima Odluka NV

6. Emulator mernog okruženja za testiranje sistema za optimizaciju tokova energije međusobno povezanih entiteta sa različitim izvorima energije Odluka NV

7. Softverska komponenta za prostorno-semantičku vizualizaciju i pretraživanje na mobilnim uređajima Odluka NV

8. Softverski modul za preciznu navigaciju u zatvorenom prostoru Odluka NV

9. Unapređena softverska komponenta za prostorno-vremensku analizu Linked Data Odluka NV

10. Objedinjeni sistem za sinhronizaciju vremena i podataka nakon vanredne situacije, tokom faze spasavanja Odluka NV

2014

1. Programski interfejs za ekstrakciju znanja iz ontologije aerodroma za potrebe povećanja energetske efikasnosti Odluka NV

2. Specifikacija funkcionalnosti sistema za upravljanje vanrednim situacijama Odluka NV

3. Generička arhitektura sistema za optimizaciju proizvodnje i potrošnje energije međusobno povezanih entiteta sa različitim izvorima energije Odluka NV

4. Specifikacija tehničkog rešenja sistema za upravljanje vanrednim situacijama Odluka NV

5. GEM – Prostorno-semantička vizualizacija i pretraživanje na mobilnim uređajima Odluka NV

6. Razrada scenarija za testiranje rešenja za upravljanje vanrednim situacijama Odluka NV

7. Softverski modul za optimizaciju proizvodnje i potrošnje energije aerodroma u realnom vremenu Odluka NV

8. Analiza i specifikacija komunikacionih mreža potrebnih nakon vanredne situacije, tokom faze spasavanja Odluka NV

9. Softverska komponenta za prostorno-vremensku analizu Linked Data Odluka NV

10. Softverski modul za preporuku profila potrošnje energije u kompleksnom sistemu sa različitim izvorima energije Odluka NV

11. Softverska komponenta za pozicioniranje u zatvorenom prostoru u vanrednim situacijama Odluka NV

2013

1. Softverski simulator mikro-mreže za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Odluka NV

2. Softverski modul za element mikro-mreže za skladištenje energije Odluka NV

3. Softverski simulator potrošnje energije u mikro-mreži Odluka NV

4. Sistem za simulaciju i planiranje distribuirane mikro-mreže bazirane na obnovljivim izvorima energije Odluka NV

5. Simulaciono okruženje za optimizaciju proizvodnje i potrošnje energije u okviru sistema sa različitim izvorima energije Odluka NV

6. Simulator za dnevno podešavanje kontrolera energetske mikro-mreže Odluka NV

7. Generička ontologija aerodroma modelovana za potrebe povećanja energetske efikasnosti aerodroma Odluka NV

8. Simulaciono i trening okruženje za obuku osoblja aerodroma Odluka NV

9. Proširenje i populacija instanci generičke ontologije aerodroma za potrebe povećanja energetske efikasnosti aerodroma Odluka NV

10. Rozeta – višejezički alat za obradu prirodnih jezika i Linked Data Odluka NV

11. Linked Data statističko okruženje Odluka NV

12. RDF Data Cube validacioni alat Odluka NV

13. Realizacija modela sinhronog generatora za potrebe simulacije međusobnog uticaja elektro mreže i parametara postrojenja za proizvodnju električne energije Odluka NV

14. Srpski CKAN Odluka NV

15. Nova verzija Web portala projekta Odluka NV

2012

1. Specifikacija energetskih karakteristika aerodroma kao otvorenog prostora Odluka NV

2. Definisanje operativnih scenarija za aerodrom Odluka NV

3. Sistem za podršku odlučivanju u kriznim situacijama na aerodromu Odluka NV

4. Tehnicka karakterizacija i sistemska arhitektura aerodroma Odluka NV

5. Razvoj modela za elemente mikro-mreze za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Odluka NV

6. Razvoj integrisanog, sistemskog modela mikro-mreze, koji ukljucuje izvore, skladista i spregu sa spoljasnjom elektromrezom Odluka NV

7. Razvoj modela potrosnje energije u kompleksnim objektima raznih namena Odluka NV

2011

1. Razvoj semantičkog web portala projekta za e-kolaboraciju i diseminaciju rezultata Odluka NV

2. Razvoj generičke ontologije prostornih i funkcionalnih komponenti kompleksnih objekata (CO2 – Complex Object Ontology) Odluka NV

3. Proširenje generičke CO2 ontologije za upravljanje objektima sa mikromrežama lokalnih obnovljivih izvora energije Odluka NV

4. Proširenje generičke CO2 ontologije za upravljanje aerodromima Odluka NV

5. Meta model podataka i „mark-up“ jezik za potrebe komunikacije sa SCADA sistemima Odluka NV

6. Analiza zahteva i izrada UML modela sofisticiranog grafičkog interfejsa Odluka NV

7. Razvoj 3D modela aerodroma za potrebe vizualizacije i korisničkog interfejsa Odluka NV

8. Definisanje mogućih scenarija primene SOFIA okruženja na aerodromu „Nikola Tesla“ Odluka NV

9. Razvoj novog, multiparadigmatičnog CEP/ECA jezika za upravljanje kompleksnim objektima Odluka NV

10. Specifikacija zahteva i izrada UML modela arhitekture SOFIA okruženja Odluka NV

11. Prva verzija prototipa arhitekture SOFIA okruženja Odluka NV

12. Prototip sistema za upravljanje dokumentima na aerodromima Odluka NV

13. Razvoj prve verzije demonstracionog prototipa primene SOFIA okruženja na aerodromu „Nikola Tesla“ Odluka NV

Personal tools